Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Putuskon Au - Damma Silahi

Lirik Lagu Batak: - Netty Vera Br Bangun Halani lang sanggup do auMakkaholongi hamGabe hurencanahon maLepak ni parlahouhuMangaraphon podas ham M...

Damma Silahi