Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Leleng - Lae 2 Rock

Lirik Lagu Batak: Leleng - Lae 2 Rock sai hu burjuhon dojala hu ulahon doakka na nidok mina pinodahon mi sai ulahon do jala sai huingot domartan...

Lae 2 Rock