Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Cinta Hian Do Au - Trio Lamtama

Lirik Lagu Batak: Cinta Hian Do Au - Trio Lamtama DANG MUNGKIN GABUSANKU HODANG MUNGKIN LAOS OTOOTOAN KU HODANG MUNGKINI LAOS SO MUNGKINIDANG SE...

Trio Lamtama