Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Sengko Sengko Dainang

Lirik Lagu Batak: Sengko Sengko Dainang Sengko sengko dainangsengko sengko dainangsengko sengko dainangsengko inang sengko sengko trilala trilal...

Sengko Sengko Dainang