Lirik Lagu Batak: Kado Biru Hotel Sentosa

Lirik Lagu Batak: Kado Biru Hotel Sentosa

Janjimi do na huingot ito hasian
Jala hatami do na sai mian dirohakku
Didok ho tuau tung naso jadi sirang
Sosinirang ni hamatean
Didok ho tuau tung naso jadi sirang
Sosinirang ni hamatean

Holan manis dibibir hape janjami
Marsandiwara ho tuau napogos on
Ro di sadarion sai tong dope huingot
Janjinta naung tapudu ni
Ro di sadarion sai tong dope huingot
Janjinta naung tapudu ni

Di toru ni doloki, di topi tao i
Di hotel sentosa i di kota muara i
Dipasahat ho tu au ito kado na biru i
Salendang parpadanan i
Denggan dope hu simpan sahat tu sadarion

Holan manis dibibir hape janjami
Marsandiwara ho tuau napogos on
Ro di sadarion sai tong dope huingot
Janjinta naung tapudu ni
Ro di sadarion sai tong dope huingot
Janjinta naung tapudu ni

Di toru ni doloki, di topi tao i
Di hotel sentosa i di kota muara i
Dipasahat ho tu au ito kado na biru i
Salendang parpadanan i
Denggan dope hu simpan sahat tu sadarion

Lirik Lagu Batak: Kado Biru Hotel Sentosa

Baca Juga

Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Arta Tading Tadingan
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Dua Tintin Na Marmata
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Gait
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Maila Ho
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Jalang Ma Tangakkon
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Marnipi Au