Lirik Lagu Batak: Taridem Idem

Lirik Lagu Batak: Taridem Idem

Taridem idem idem, tar idem idem idem
Taridem idem idem, tar idem idem idem

Tar idem idem idem, tar idem idem idem
Tar idem idem idem, tar idem idem idem

Sadia leleng nai da inang, idem idem idem
Dasianon tu parsoburan da amang, idem idem idem
Sai sadia leleng nai da amang, idem idem idem
Da dapot au boru pardosi da amang, idem idem idem

Tar idem idem idem, tar idem idem idem
Tar idem idem idem, tar idem idem idem

Tar idem idem idem, tar idem idem idem
Tar idem idem idem, tar idem idem idem

Da sai tudia ma luluan da amang, idem idem idem
Da tampurung da bahen soban amonge, idem idem idem
Sai tudia ma luluan da inang, idem idem idem
Boru manihuruk da bahen dongan da amang, idem idem idem

Tar idem idem idem, tar idem idem idem
Tar idem idem idem, tar idem idem idem

Tar idem idem idem, tar idem idem idem
Tar idem idem idem, tar idem idem idem

Sai tudia ma lulua ma amang, idem idem idem
Da putar putar sipanganon amonge, idem idem idem
Sai tudia ma luluan da inang, idem idem idem
Bour butar butar bahen dongan da amang, idem idem idem

Tar idem idem idem, tar idem idem idem
Tar idem idem idem, tar idem idem idem

Tar idem idem idem, tar idem idem idem
Tar idem idem idem, tar idem idem idem

Lirik Lagu Batak: Taridem Idem

Baca Juga

Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Arta Tading Tadingan
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Dua Tintin Na Marmata
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Gait
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Maila Ho
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Jalang Ma Tangakkon
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Marnipi Au